Letní tábor pro děti s vadami řeči

V současné době tábory nepořádáme.

Letní tábor s intenzivní logopedickou péčí

Během týdenního pobytu v rámci táborového programu děti cvičí své komunikativní dovednosti.
Pod odborným vedením logopeda provádí dechová, hlasová a artikulační cvičení vedená zajímavou skupinovou formou. Každé dítě bude mít navíc zajištěno kolektivní cvičení a 2x denně individuální osobní nácvik s logopedem v rozsahu 20 minut, tak aby nebyl narušen celotáborový program a pohoda prázdninového pobytu. Děti si tak upravují plynulost a tempo řeči, artikulaci a celkový mluvní projev. Poruchy výslovnosti budou procvičovány pomocí moderních technik. V jednotlivých sezeních se bude rozvíjet motorika mluvidel, cvičení fonematického sluchu, rytmu, melodie řeči dovedností souvisejícíh se správnou artikulací. Děti s vadnou výslovností budou zařazení do skupin s dětmi správně artikulujícími, aby při denním táborovém zaměstnání měly správný mluvní vzor a bylo tak využito přirozenou cestou napodobování správných artikulačních mechanismů a vyjadřovacích dovedností kamarádů.

Cena za individuální logopedický program: 1000 Kč k základní ceně za táborový pobyt
(každý další sourozenec 20% sleva)

Pokud dítě potřebuje celodenně asistenta, kterého budeme muset zajistit, cena za jeho asistenci bude řešena individuálně dohodou nad rámec ceny logopedické výuky.

Úhrada za logopedický program na účet Centra řeči u Unicredit Bank: 2108367292/2700
VS: 12013 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

V ceně skupinové logopedické cvičení, 2 x denně nadstardantní individulání reedukace s logopedem (pokaždé v rozsahu 20 minut), veškeré pomůcky a textové a obrázkové materiály, které si dítě odveze domů.

Pro děti jsou připraveny netradiční hry, relaxace, pohyb a zážitky.

Týdenní prázdninový pobyt s logopedickou péčí je určen především pro předškoláky a děti mladšího školního věku.

Upozornění:

Pokud není dítě vedeno jako klient Logopedické ambulance Centrum řeči,s.r.o., musí absolvovat logopedické vyšetření.

Vzhledem k tomu, že u některých logopedických diagnóz je nutný osobní speciální přístup, někdy i účast logopedického asistenta, je nutné před závazným přihlášením na tábor provést konzultaci u ošetřujícího logopeda.