Co je logopedie?

Logopedie patří mezi nejmladší, právě se emancipující vědní disciplíny. Počátky vědeckých základů spadají do dvacátých let 20. století. Původně lékařský obor se postupně rozvíjí a přerůstá ze zdravotnictví do školství a dalších oblastí. Dnes chápeme logopedii jako hraniční vědní disciplínu, ve které je nutno respektovat týmovou spolupráci.

Klinický logoped spolupracuje s odborníky lékařských i nelékařských oborů. Terminologie je v oboru klinické logopedie zatím stále poněkud nejednotná. Nejnověji již nepoužíváme pro základní předmět logopedie termín poruchy řeči, ale „NKS“ = narušená komunikační schopnost.

Logopedie není jen „kuchařská kniha“ která podává recepty na odstranění jednotlivých druhů narušené komunikační schopnosti. Logopedie je interdisciplinární vědní obor, který se stará o člověka a jeho narušenou komunikační schopnost i s jeho speciálními potřebami. Logopedie je věda, která zkoumá zákonitosti vzniku, eliminování a prevence narušené komunikační schopnosti.

Zabývá se zkoumáním narušených komunikačních schopností člověka z hlediska jejich příčin, projevů, důsledků, možností diagnostiky, terapie, prevence i prognózy. Klinická logopedie je aplikovaný obor logopedie směrem do zdravotnické, medicínské oblasti.

Co je narušená komunikační schopnost? Při vymezování normy lze aplikovat různá kritéria NKS:

vývojová – zda aktulní úroveň osvojení jazyka u daného člověka odpovídá příslušným vývojovým normám
fyziologická – zda je způsob mluvené řeči člověka fyziologicky korektní (např. zda při mluvení nehuhňá, a pod.)
terapeutická – zda konkrétní mluva potřebuje cílenou logopedickou intervenci
lingvistická – zda určitý řečový projev odpovídá normám kodifikovaným pro český jazyk
komunikačního záměru – zda daný jedinec dokáže projevit svůj komunikační záměr bez rušivých momentů

Existuje 10 základních kategorií NKS:

  1. vývojová nemluvnost
  2. získaná orgánová nemluvnost
  3. získaná psychogenní nemluvnost
  4. narušení zvuku řeči
  5. narušení fluence (plynulosti) řeči
  6. narušení článkování řeči
  7. narušení grafické stránky řeči
  8. symptomatické poruchy řeči
  9. poruchy hlasu
  10. kombinované vady a poruchy řeči