Doporučená literatura a pomůcky

DĚTI

ROZVOJ SLUCHOVÉ PERCEPCE (VNÍMÁNÍ)

ROZVOJ ZRAKOVÉ PERCEPCE (VNÍMÁNÍ)

ROZVOJ IMPRESIVNÍ SLOŽKY ŘEČI (porozumění)

ROZVOJ JEMNÉ MOTORIKY (jemné pohyby rukou, schopnost manipulace)

ROZVOJ GRAFOMOTORIKY (schopnosti významné pro osvojení psaní a kreslení)

PROZODICKÉ FAKTORY ŘEČI (melodie, tempo, intonace) A SPRÁVNÝ DECH

ROZVOJ FONETICKO -FONOLOGICKÉ ROVINY ŘEČI (výslovnost hlásek)

ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY

ROZVOJ GRAMATICKÉ STRÁNKY ŘEČI (myšlení a řeč)

ROZVOJ PAMĚTI

ROZVOJ POZORNOSTI (schopnosti soustředění)

ROZVOJ ČTENÍ

ROZVOJ POČETNÍCH PŘEDSTAV

ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE (AAK) – KOMUNIKACE OBRÁZKY

DOSPĚLÍ KLIENTI

ROZVOJ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ (paměť, koncentrace, pozornost, rychlost myšlení, porozumění)

ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY