Logopedická ambulance

Nouzový stav do 3. 4. 2020: Ordinace 8.00-12.00 hod. 8.00-16.00 hod. možno využít distanční péče na základě telefonické domluvy (e-mail, videohovor). Za tým logopedek Sofie Ritterová.

Telefon recepce pro objednávání pacientů:

+420 773 657 369 – Mgr. Lenka Jírovcová

Ordinace klinické logopedie poskytuje vysoce kvalifikovanou péči dětem, mladistvým i dospělým v oblasti poruch komunikace. Toto nestátní zdravotnické zařízení klade důraz na odbornost logopeda a na osobní přístup ke každému pacientovi. Klinický logoped provede vyšetření a diferenciální diagnostiku a následně vypracuje přísně individuální plán reedukace. Vycházíme z nejmodernějších znalostí oboru. Při tréninku používáme nejrůznější metodiky.

Hledám logopeda na celý úvazek pro Prachatice a Volary s nástupem od 1. 9. 2019. Přijmu i absolventa, zajistím garanci v předatestační přípravě pro práci ve zdravotnictví.

Nově otevřená masérna s léčebnými masážemi thajského typu – od 1. 6. 2019 v Českých Budějovicích – Zaváděcí ceny!

Spolupracujeme v rámci komplexní péče s dalšími odborníky z pracovišť psychologie, psychiatrie, foniatrie, ORL, chirurgie, ortodoncie, čelistní chirurgie, neurologie, interny a rehabilitace. Úzce spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči v Týně nad Vltavou, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Českém Krumlově, s Arpidou v Českých Budějovicích, klinikou LOGO v Brně a dalšími specializovanými zařízeními.

V rámci reedukace používáme specializované přístrojové vybavení (indikátor sykavek, rotavibrátory, bzučák, logopedické sondy a další pomůcky na nácvik správné orální pozice, pomůcky pro myofunkční terapii atd.), počítačové programy pro výuku na PC.

Mgr. Sofie Ritterová
Logopedická ambulance Centrum řeči spol. s r.o.
IČ: 28148568

Hlavní pracoviště

J. Š. Baara 1686/67, 370 01 České Budějovice

Náplň činnosti Logopedické ambulance

Logopedie pro děti a mladistvé

opožděný vývoj řeči
vývojová dysfázie (vývojová porucha řeči se specifickými projevy)
mutismus (nemluvnost)
afázie (poruchy mluvené i psané řeči na základě organického poškození mozku, např. po cévních mozkových příhodách)
dysartrie (porucha článkování řeči)
dyslalie (patlavost)
poruchy
při anomáliích orofaciálního systému (rhinolalia – huhňavost,
palatolalie – vady řeči při rozštěpech rtu, patra a čelisti)
balbuties (koktavost)
tumultus (breptavost)
poruchy čtené a psané řeči (dyslaxie, dysgrafie,…)
poruchy řeči při rozštěpech (palatolalie)
poruchy řeči při DMO (dětské mozkové obrně)
poruchy řeči při mentální retardaci
poruchy řeči při smyslových vadách
narušená komunikační schopnost v důsledku poruch hlasu
pervazivní vývojové poruchy (autismus, Aspergerův syndrom)
dysfonie – poruchy hlasu
dysfagie (poruchy polykání a příjmu potravy)

Logopedie pro dospělé pacienty

Specifika logopedické péče o dospělé pacienty
Pracujeme v oblasti poruch komunikace, které vznikají později nebo svým charakterem přetrvávají do dospělého věku – projevy dyslalie, balbuties (kokatavosti), tumultu (breptavosti) a dalších. Často vlivem zátěží a stresů a rozvoji náročných sociálních vztahů dochází k akceleraci projevů přetrvávajíví poruchy z dětství. Dále to mohou být poruchy výslovnosti po protetických úpravách chrupu, hlasové mutační poruchy, poruchy řeči v důsledku úrazů a také onkologických nebo neurologických onemocnění CNS, poruchy hlasu (dysfonie).
Další skupinu klientů tvoří lidé, kteří potřebuji perfektní výslovnost a kultivovaný projev, protože toto je klíčovou součástí jejich pracovního upatnění (učitelé, herci, moderátoři, pracovníci v oboru služeb, marketingu a amnagementu).
V neposlední řadě se staráme o pacienty s poruchami řečové komunikace v důsledku stárnutí (rehabilitace motorických řečových schopností, tvorby hlasu, respiračních obtíží, nácvik odezírání při presbyakuzii – tj. stařecké nedoslýchavosti, důsledky traumat CNS, syndromu demence, vzniku duševních onemocnění, a dalších.)
terapie poruch řečové komunikace u dospělých osob
Individuální terapeutický plán sestavený na základě logopedické diagnostiky zahrnuje:

stanovení příčin a možné prognózy poruchy řečové komunikace
návrh metodiky a intenzity rehabilitačního postupu
způsob využití terapeutických cvičebných materiálů a pomůcek
způsob spolupráce s logopedem, rodinou, eventuálně s ošetřujícím personálem

Pořádání přednášek, seminářů a kurzů

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti (Živnostenský list)
Přednášková a školící činnost
Tyto akce nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, jsou organizovány na živnostenský list. Minimální počet účastníků kurzů je 3-5 podle typu náplně, maximální 8-10.

Příklady nabízených kurzů:

kurz „Šikulka“ pro předškoláky – v měsících červenec a srpen
kurz pro děti se specifickými poruchami učení (dyslektiky, dysgrafiky…)
kurz pro děti s poruchami pozornosti a koncentrace, hyperaktivitou
kurz pro afatiky (pacienty po CMP)
kurz rétoriky

Příklady posledních poskytnutých přednášek:

Logopedie ve školství a ve zdravotnictví
Logopedická depistáž pro pediatry
Logopedie mezičelistních ortodontických anomálií pro stomatology

Fotografie z Logopedických ambulancí

Spolupracujeme s: www.smile-art.czwww.hlascentrum.czwww.moje-klinika.czwww.spolecnost-parkinson.cz