Děti a dorost

Indikace ke klinicko-logopedickému vyšetření dětí a dorostu

Návštěva logopeda je doporučena

Ihned: 

 • Je-li u Vašeho dítěte stanovena jedna z následujících diagnóz – smyslové postižení (sluchové, zrakové..), rozštěpové vady obličeje, dětská mozková obrna, poruchy autistického spektra, mentální retardace či jiné vzácné syndromy
 • Má dítě obtíže s vývojem pohybu a řeči
 • Začne – li koktat
 • Při stagnaci nebo regresi v psychomotorickém vývoji
 • Za účelem diferenciální diagnostiky (zejména u vývojové dysfázie a poruch autistického spektra)
 • Má – li obtíže s přijímáním potravy (špatné kousání, bolestivé polykání, reflux)

Při tříleté preventivní prohlídce, vhodné i ve dvou a půl letech:

 • Nerozumí
 • Nemluví
 • Málo mluví, má omezenou slovní zásobu, neužívá gesta
 • Neumí říkanku, písničku
 • Netvoří souvětí, špatně skloňuje a časuje
 • Je méně soustředěné/zvýšeně neklidné a obtížně se s ním domlouváme
 • Podezření ze strany rodičů na vadu sluchu (která se ovšem na ORL/foniatrii nepotvrdila)
 • Není dítěti rozumět 
 • Zpožďování vývoje řeči v přirozeném vícejazyčném prostředí

Při pětileté preventivní prohlídce: 

 • Nerozumí delším a složitějším větám, neorientuje se podle předložek
 • Nezná básničky, obtížně se je učí
 • “Slyší jen to, co chce, a nedbá.”- výpověď rodičů
 • Nerado naslouchá pohádkám, má obtíže s výbavností slov
 • Chudá větná skladba (málo souvětí)
 • Dosud má obtíže s určením a pojmenováním základních barev/tvarů a s časovými pojmy
 • Patlá, huhňá, přičemž nemá ani rýmu nebo zbytnělou nosní mandli

Od šesti let:

 • Při jakémkoliv přetrvávajícím artikulačním nálezu a jevech výše popsaných

Ve školním věku:

 • Při podezření, že nám dítě méně rozumí a má výukové potíže
 • Týká se i středoškoláka, zejména tehdy, pokud u něho byla dříve stanovena specifická porucha učení (dyslexie, dysgrafie…) a přetrvávající obtíže s výukou cizího jazyka