Nabízím zaměstnání pro ambulanci v Českých Budějovicích na pozici: logoped nebo klinický logoped.
Podmínkou je odpovídající VŠ vzdělání se SZZ z logopedie a ze surdopedie. Pro neatestovaného logopeda zajistím garanci vzdělávání dle směrnic MZ ČR.
Nástup možný ihned. Dle dohody lze 50-100% úvazek.
Více osobně nebo na tel. čísle 777 302 135.
Fotografie ordinace Na Sadech

Nestátní zdravotnické zařízení:
Logopedická ambulance

Logopedická ambulance Centrum řeči s.r.o.
IČ: 28148568

Hlavní pracoviště:

J. Š. Baara 1686/67, 370 01 České Budějovice

NOVINKA - rekondiční pobyt pro osoby s Parkinsonovou nemocí

Hlášení z rekondičního pobytu pro osoby s Parkinsonovou nemocí 20.-29. 6. 2014

Ve dnech 20.-29. 6. 2014 proběhl na hotelu Gradl v Železné Rudě rekondiční pobyt pro 36 Parkinsoniků a jejich rodinné příslušníky. Akci provázelo slunečné počasí a výborná nálada všech zúčastněných. Každodenní povinnosti a úkoly v oblasti fyzioterapeutické, psychoterapeutické, logopedické i společenské všichni plnili s radostí a záviděníhodným entuziasmem, zcela podle hesla: „Život s Parkinsonovou nemocí je život, kde každý den je výzvou“. O kondici účastníků dbala cvičitelka paní Macková a pan Holub, který měl na starosti sportovní hry ( petang, šipky, střelbu, ping pong). Mnozí podali neuvěřitelné sportovní výkony.

Zúčastnění byli rozděleni do 3 skupin po 12-ti osobách a v těchto skupinkách absolvovali denně 60 minut logopedie. Pro většinu nemocných to bylo první setkání s cílenou logopedickou intervencí, zaměřenou přesně na problematiku poruch komunikace v důsledku onemocnění Parkinsonovou chorobou. Každá lekce logopedie byla zaměřena na jinou oblast problémů a skládala se ze tří hlavních částí - obsahovala seznámení s logopedickou teorií a související terminologií, nácvikem praktických dovedností, individuálním poradenstvím a na závěr s výukou relaxačních technik. Klienti byli postupně seznámeni s technikou správného sezení , dechovým a hlasovým cvičením, s technikou nácviku správných prozodických faktorů řeči, s nácvikem uvolnění mimického svalstva. Probrali jsme základní cviky myofunkční terapie a orofaciální stimulace. Trénovali jsme také artikulaci, hlasité čtení a rytmizaci řeči. Společně jsme procvičovali jemnou motoriku i grafomotoriku, důležitou pro udržení čitelnosti písemného projevu (jako prevenci zmenšování písma). Účastníci byli seznámeni i s terapeutickými pomůckami (trojhranný program na psaní, masážní strojek na orofaciální stimulaci, pomůcky na dechová cvičení atd.)

Byl čas i na zábavu a relaxaci. Mezi vrcholy zábavy patřilo jistě spartakiádní odpoledne, kdy jednotlivé kluby představily své nacvičené skladby. Nechyběly transparenty, řízné pokřiky z tribuny (terasy hotelu) a ani kouzelné cvičební úbory. S velkým zájmem se setkaly i další hry a soutěže, např. soutěž v poznávání přátel na fotkách z dětství. Pobyt pak zpříjemňovaly i verše z řad vlastních autorů.

Rekondiční pobyt byl velmi zdařilou a záslužnou akcí. Za úspěchem této akce stojí jak dobře organizačně zvládnutá práce ing. Bohunky Šindelářové a jejího pomocného týmu, tak osobní angažovanost všech účastníků. Každý se snažil přispět ke zdaru pobytu, ať už napečenými dobrůtkami, vyrobenými dárečky, uháčkovanými kloboučky, hrou na harmoniku a nebo vyprávěním anekdot.

Účastníci rekondičního pobytu prožili zajímavý týden. Zacvičili si, procvičili si své znalosti a dovednosti, získali nová přátelství a přitom zažili i spoustu legrace a zábavy. Velmi kladně hodnotili nové informace a praktické dovednosti z oblasti logopedie. Po každé logopedické lekci obdrželi naukový a cvičební materiál, který si odvezli domů. Ve svém bydlišti pak mohou oslovit příslušného klinického logopeda a pokračovat v logopedické edukaci nebo reedukaci.

Mgr.Sofie Ritterová, klinický logoped
Logogopedická ambulance Centrum řeči, s.r.o.
České Budějovice

Hlášení z rekondičního pobytu pro osoby s Parkinsonovou nemocí 26. 6.-5. 7. 2015

Opět jsme se sešli na Gradlu – 45 členů Parkinson klubů z Plzně, Českých Budějovic a Prahy, parta přátel a kamarádů. Prožili jsme spolu nádherný čas, plný setkání, vzájemného naslouchání a povídání, radosti a souznění, učení a předávání….nechyběly ani umělecké zážitky, neboť členové plzeňského klubu předvedli v orginální choreografiii Labutí jezero. Pro smích a dobrou pohodu jsme všichni tak trochu pozapomněli na zdravotní obtíže a starosti všedních dnů. Denně probíhala cvičení s fyzioterapeutkou a s klinickou logopedkou a denně probíhala i nejrůznější klání – petang, šipky, člověče nezlob se, výroba koláží….Výborná domácí kuchyně a vstřícný a milý personál na Gradlu, to byly jen třešničky na dortu rekondičního pobytu, pozlaceného horkými slunečními paprsky. I na básně došlo, neboť ve vlastních řadách máme zdatné poety. Obzory všech pak byly rozšířeny přednáškou plzeňského neurologa a přednáškou člena Horské služby, který si sebou přivedl své dva psí parťáky. Poslední večer účastníky pobytu neminul ani společenský tanec a humorné skeče, který si každý klub předem připravil. Nové informace přinesla odborná přednáška klinické logopedky na téma Poruchy polykání a logopedická intervence u osob s Parkinsonovou nemocí. Konec dobrý, všechno dobré.

NOVINKA - letní tábor pro děti s vadami řeči

Letní tábor s intenzivní logopedickou péčí

Během týdenního pobytu v rámci táborového programu děti cvičí své komunikativní dovednosti.
Pod odborným vedením logopeda provádí dechová, hlasová a artikulační cvičení vedená zajímavou skupinovou formou. Každé dítě bude mít navíc zajištěno kolektivní cvičení a 2x denně individuální osobní nácvik s logopedem v rozsahu 20-ti minut, tak aby nebyl narušen celotáborový program a pohoda prázdninového pobytu. Děti si tak upravují plynulost a tempo řeči, artikulaci a celkový mluvní projev. Poruchy výslovnosti budou procvičovány pomocí moderních technik. V jednotlivých sezeních se bude rozvíjet motorika mluvidel, cvičení fonematického sluchu, rytmu, melodie řeči ad.dovedností souvisejícíh se správnou artikulací. Děti s vadnou výslovností budou zařazení do skupin s dětmi správně artikulujícími,aby při denním táborovém zaměstnání měly správný mluvní vzor a bylo tak využito přirozenou cestou napodobování správných artikulačních mechanismů a vyjadřovacích dovedností kamarádů.

Cena za individuální logopedický program: 1000 Kč k základní ceně za táborový pobyt
(každý další sourozenec 20% sleva)

Pokud dítě potřebuje celodenně asistenta, kterého budeme muset zajistit, cena za jeho asistenci bude řešena individuálně dohodou nad rámec ceny logopedické výuky.

Úhrada za logopedický program na účet Centra řeči u Unicredit Bank: 2108367292/2700
VS: 12013 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

V ceně skupinové logopedické cvičení, 2 x denně nadstardantní individulání reedukace s logopedem (pokaždé v rozsahu 20 minut), veškeré pomůcky a textové a obrázkové materiály, které si dítě odveze domů.

Pro děti jsou připraveny netradiční hry, relaxace, pohyb a zážitky.

Týdenní prázdninový pobyt s logopedickou péčí je určen především pro předškoláky a děti mladšího školního věku.

Upozornění:

Pokud není dítě vedeno jako klient Logopedické ambulance Centrum řeči,s.r.o., musí absolvovat logopedické vyšetření.

Vzhledem k tomu, že u některých logopedických diagnóz je nutný osobní speciální přístup, někdy i účast logopedického asistenta, je nutné před závazným přihlášením na tábor provést konzultaci u ošetřujícího logopeda.

Hlášení z tábora 11.-17. 8. 2013

Jako Wakana Ina podávám hlášení...

...o tom, jak indiáni na logopedickém táboře, konaném ve dnech 11.-17.8.2013 na Nesměmi, odhalili tajemství Zlatého potoka. Děti s vadnou výslovností byly vřazeny do družin ke správně mluvícím kamarádům. Spolu se svými instruktory se zapojily do programu v rámci celotáborové hry, motivované životem indiánů. Po snídani a po obědě absolvovaly individuální logopedický výcvik. Každý indián získal svůj logopedický sešit a sešit na rozvoj grafomotoriky. Poslední den při vyhodnocení celotáborové hry navíc i speciální diplom za vzornou výslovnost, valounek zlata, lapač zlých snů a spoustu dalších odměn.Děti si vyrobily vlastní indiánský oblek a luk se šípy, absolvovaly velké výpravy, bitvu kaší, rýžování zlata... musely splnit spoustu úkolů a vyluštit tajemný vzkaz a prosbu šamana Keketawy. Pro většinu dětí pak byla největším zážitkem možnost celodenního kontaktu se zvířaty: koníkem Lady, dvěmi činčilami, dvěmi myškami bodlinatými, dvěmi morčaty, pejskem a korelou. Fotodokumentace a rozzářené dětské oči jsou svědectvím o krásném prázdninovém dobrodružství.


Hlášení z tábora 10.–16. 8. 2014

Letní tábor s logopedickou péčí v roce 2014

Ve dnech 10. 8.-16. 8. 2014 se již podruhé uskutečnil logopedický tábor pro děti od 5 do 10 let, tentokrát s motivační hrou PRAVĚK. Děti cestou do tábora prošly branou času a ocitly se v dávnověku. Pralidé dovedli děti na tábořiště a začalo to pravé pravěké prázdninové dobrodružství. Celotáborová hra všechny pohltila. Mnoho radosti udělala i letos zvířátka. Mezi největší překvapením bylo vylíhnutí prakrálíčků z pravajec a ranní příchod mamuta do tábora. Každé z dětí pravěké LOGOŠKOLY si domů odvezlo prasešit s individuálním logopedickým cvičením a také několik dárečků na památku. Jako v loni, tak i letos děti obdržely fotodokumentaci z táborového dění. Závěrečný táborový oheň, noční bojovka a návrat v časové smyčce na posvátném pohřebišti – to byly poslední okamžiky táborového dění. Všechny děti se jen nerady vracely do reality. Děkujeme Strážcům za vzornou přípravu a organizaci tábora. Nesměn je místo, kam se všichni rádi vracíme.

Hlášení z tábora 16.–22. 8. 2015

Letní tábor (Nesměň) s logopedickou péčí v roce 2015

Letošní tábor TEMPLÁŘI proběhl v duchu hledání Sv.Grálu a všichni jsme se posunuli v čase - do doby rytířů. Každé z dětí muselo projít těžkými zkouškami na cvičišti i na bojišti proto, aby mohlo být pasováno Velmistrem řádu na opravdového rytíře. Meč, štít, luk i šípy si musel každý z budoucích rytířů řádně zasloužit. Nebylo místo na podvody a kupčení. Všichni rytíři čestně bojovali a ctili pravidla řádu. Mnozí rytíři též byli za svou čest a odvahu vyznamenáni. Mudrc (alias logopedka v utajení ), který dočasně u družin pobýval, pak mnohé z rytířů různým moudrům učil a nejednoho rytíře v dovednosti slova zdokonalil… 11 rytířů v artikulaci velkého pokroku dosáhlo… Více se dozvíte z fotodokumentace . Skvělé zážitky na celý život! Kdo byl a prožil to s námi, ten ví!


Odborná konzultace pro představení Malého divadla Jihočeského divadla Jak jsem byl Cyrano (o koktavém chlapci)Jihočeská televize, 6. 6. 2014, Reportáž na téma: Přibývání dětí s vadami řeči (Mgr. Sofie Ritterová)

Regionální zpravodajství Jižní Čechy, 31. 1. 2011, Reportáž na téma: Odklady školní docházky (Mgr. Sofie Ritterová)

Další pracoviště v okresu Český Krumlov:

Ordinace klinické logopedie poskytuje vysoce kvalifikovanou péči dětem, mladistvým i dospělým v oblasti poruch komunikace. Toto nestátní zdravotnické zařízení klade důraz na odbornost logopeda a na osobní přístup ke každému pacientovi. Klinický logoped provede vyšetření a diferenciální diagnostiku a následně vypracuje přísně individuální plán reedukace. Vycházíme z nejmodernějších znalostí oboru. Při tréninku používáme nejrůznější metodiky. Spolupracujeme v rámci komplexní péče s dalšími odborníky z pracovišť psychologie, psychiatrie, foniatrie, ORL, chirurgie, ortodoncie, čelistní chirurgie, neurologie, interny a rehabilitace. Úzce spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči v Týně nad Vltavou, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Českém Krumlově, s Arpidou v Českých Budějovicích, „Světluškou“, klinikou LOGO v Brně a dalšími specializovanými zařízeními.
V rámci reedukace používáme specializované přístrojové vybavení (indikátor sykavek, rotavibrátory, bzučák, a pod.) a počítačové programy pro výuku na PC.

Ilustrace

Fotografie z Logopedických ambulancí

Dárek od pacientů Veselé velikonoce! Centrum řeči Centrum řeči Centrum řeči Centrum řeči Centrum řeči Centrum řeči Centrum řeči Agama vCentru řeči

Co je logopedie?

Logopedie patří mezi nejmladší, právě se emancipující vědní disciplíny. Počátky vědeckých základů spadají do dvacátých let 20. století. Původně lékařský obor se postupně rozvíjí a přerůstá ze zdravotnictví do školství a dalších oblastí. Dnes chápeme logopedii jako hraniční vědní disciplínu, ve které je nutno respektovat týmovou spolupráci. Klinický logoped spolupracuje s odborníky lékařských i nelékařských oborů. Terminologie je v oboru klinické logopedie zatím stále poněkud nejednotná. Nejnověji již nepoužíváme pro základní předmět logopedie termín poruchy řeči, ale „NKS“ = narušená komunikační schopnost. Logopedie není jen „kuchařská kniha“ která podává recepty na odstranění jednotlivých druhů narušené komunikační schopnosti. Logopedie je interdisciplinární vědní obor, který se stará o člověka a jeho narušenou komunikační schopnost i s jeho speciálními potřebami. Logopedie je věda, která zkoumá zákonitosti vzniku, eliminování a prevence narušené komunikační schopnosti. Zabývá se zkoumáním narušených komunikačních schopností člověka z hlediska jejich příčin, projevů, důsledků, možností diagnostiky, terapie, prevence i prognózy. Klinická logopedie je aplikovaný obor logopedie směrem do zdravotnické, medicínské oblasti.

Co je narušená komunikační schopnost? Při vymezování normy lze aplikovat různá kritéria NKS:

Existuje 10 základních kategorií NKS:

  1. vývojová nemluvnost
  2. získaná orgánová nemluvnost
  3. získaná psychogenní nemluvnost
  4. narušení zvuku řeči
  5. narušení fluence (plynulosti) řeči
  6. narušení článkování řeči
  7. narušení grafické stránky řeči
  8. symptomatické poruchy řeči
  9. poruchy hlasu
  10. kombinované vady a poruchy řeči

Hlavní pracoviště

Další pracoviště v rámci okresu Český Krumlov

Logopedické poradny v rámci mateřských škol v Českém Krumlově:

Odborná konzilia v Nemocnici Český Krumlov

Pro pacienty s neurodegenerativními onemocněními, s poúrazovými stavy apod.

Pro imobilní pacienty možnost reedukace v domácím prostředí (dle volné kapacity)

Odbornost

Ordinační doba

Logopedická ambulance Centrum řeči, spol. s r.o.

Odborná garance: Mgr. Sofie RITTEROVÁ, mobil: 777 302 135

Mgr. Sofie RITTEROVÁ – GSM: 777 302 135

Pondělí:

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

PaedDr. Miriam SUCHÁ – GSM: 721 645 557

Pondělí:

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

Další ordinace a domácí návštěvy dle telefonického objednání.

Ordinace je smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven:

Logopedická ambulance

J. Š. Baara 1686/67
370 01 České Budějovice

Poliklinika Český Krumlov, T. G. Masaryka 205
Latrán, 381 01 Český Krumlov

Ordinace Centrum řeči v ČB: +420 773 657 369
Mgr.Ritterová Sofie +420 777 302 135
PaedDr.Suchá Mirjana +420 721 645 557
Mgr. Košková Pavla +420 736 708 618
E-mail: sofie.ritter@volny.cz

Mgr. Sofie Ritterová

Profesní životopis

Vzdělání:

Zaměstnání:

Provozování nestátního zdravotnického zařízení od 11. 3. 1995

Mgr. Sofie Ritterová

Přednášková činnost:

Kurzy a atestace:

Mgr. Sofie Ritterová

Členství v organizacích:

Stranická příslušnost:

Mgr. Sofie Ritterová

Další aktivity:

Mgr. Sofie Ritterová

Průběh odborné praxe

Odborná praxe:

Mgr. Sofie Ritterová, klinický logoped

Zaměstnanci

Mgr. Lenka Jírovcová

recepce Centra řeči v ČB.,
asistentka


Profesní životopis

PaedDr. Mirjana Suchá

logoped

Profesní životopis

Mgr. Pavla Košková

speciální pedagog,
logoped


Profesní životopis

© JVG 2006-2015